Kolej osobowa

Transport samochodowy

Spadek transportu kolejowego jest znacznie większy a niżeli w latach ubiegłych. Obecnie dominację przejął transport samochodowy. Takie niekorzystne tendencje otrzymują się od kilku lat na kolei. Nadal następuje wzmacnianie transportu samochodowego. Oczywiście faktem przemawiającym za tym aby coraz więcej towarów przewożono koleją jest to ze w naszym kraju nie ma dobrych dróg. jest dość dobrze rozwinięta sieć linii kolejowych, z których połowa jest liniami zelektryfikowanymi. Transport kolejowy posiada bardzo duża możliwość przewozu towarów w dalekie odległości. Rozwijająca się gospodarka powoduje ze coraz częściej przewozimy ładunki chemiczne, które niebezpieczne a dla środowiska i to wymusza odpowiedniego transportowania. W transporcie kolejowym możemy przeznaczyć odpowiednie wagony, które maja służyć do przewożenia niebezpiecznych substancji. Istotną przyczyna spadku zainteresowaniem transportem kolejowym jest obecna polityka, która namawia do transportu samochodowego.

Transport na świecie

W skali świata transport samochodowy zarówno w przewozach ładunków jak i osób bardzo przeważa nad pozostałymi środkami transportu. Natomiast dynamicznie rozwijająca się komunikacja samochodowa przyczynia się do wielu zmian w sieci osadniczej i lokalizacyjnej przemysłu i usług. Bardzo często dzięki temu następuje wzrost turystyki. Rozwijają się usługi dla kierowców. Powstaje bardzo dużo stacji benzynowych, barów i restauracji. Niestety rozwój komunikacji prowadzi do zatruwania środowiska. Szczególnie niebezpieczne są związki ołowiu i miedzi., które opadają i gromadzą się w glebie przy ruchliwych miejscach. Ze wszystkich transportów transport samochodowy jest najgroźniejszy dla środowiska. Transport samochodowy jest bardzo popularny jeśli mamy do przewiezienia towary niezbyt duże i w małe odległości. Oczywiście transport samochodowy ma bardzo duże znaczenie w gospodarce światowej, która cały czas się rozwija i bez transportu nie mogła by funkcjonować. Także transport należy cały czas rozwijać.